Winkelwagen  

Geen producten

0,00 € Verzending
0,00 € Totaal

Winkelwagen Afrekenen

Informatie

Algemene verkoopvoorwaarden winkels

AVV in de winkel

 1.       Alle verkoop van goederen door Cartronics is uitsluitend onderworpen aan deze algemene voorwaarden die deze van de klant annuleren en vervangen, en waarvan enkel kan worden afgeweken met nadrukkelijke en schriftelijke toestemming van Cartronics. Het feit dat de klant goederen ontvangt of een bestelling plaatst, betekent zijn onherroepelijke aanvaarding van deze voorwaarden en van de aanvullende voorwaarden vermeld op de bestelbon en die verondersteld zijn hier integraal weergegeven te zijn.
 2.       Al onze offertes worden vrijblijvend opgemaakt.
  Elke bestelling of reservering zal worden bekrachtigd met een voorschot van 40 % van het totale bedrag (incl. btw) en de ondertekening van een bestel- of reserveringsbon. Deze maakt de ondertekenaar persoonlijk verantwoordelijk.
  Eender welke wijziging van de bestelling zal pas gelden na schriftelijk akkoord van Cartronics. Ze kan enkel worden aanvaard voor zover de fabricage niet gedeeltelijk of volledig is ingeleid. Desgevallend kan ze aanleiding geven tot een verhoging van de prijstarieven.
  Geen enkele volledige of gedeeltelijke annulering van een bevestigde bestelling kan worden aanvaard, tenzij Cartronics hiervoor zijn akkoord geeft. In dat geval behoudt Cartronics zich het recht voor om 30 % van het bedrag van de geannuleerde bestelling te factureren, als vergoeding voor de schade en de kosten veroorzaakt door deze annulering en dit onverminderd het recht om een hogere schadevergoeding te eisen.
 3.       Tenzij anders bepaald, zijn onze prijzen gebaseerd op de bedragen die gelden op het moment van de nadrukkelijke bevestiging van de bestelling, de aankoopprijs, de lonen, de loonlasten, de openbare lasten, het goederenvervoer, de verzekeringspremies en andere kosten. De prijzen van de verkoper  omvatten geen vervoers- noch verzekeringskosten, deze zijn ten laste van de klant.
 4.       Elke betwisting of klacht moet om geldig te zijn, aan ons kenbaar worden gemaakt door middel van een aangetekende brief, per post verzonden binnen de acht dagen na de facturatie.
 5.       De facturen zijn onmiddellijk, op het moment dat de klant de goederen in ontvangst neemt, contant betaalbaar, op de maatschappelijke zetel van Cartronics of in de financiële instelling die op de documenten van Cartronics vermeld staat.
 6.       Op elke factuur die niet betaald is op de vervaldatum, zal zonder gerechtelijke tussenkomst en zonder voorafgaande ingebrekestelling een intrest van 1 % per maand worden aangerekend, en dit tot op de dag van de betaling, waarbij elke begonnen maand in haar geheel verschuldigd zal zijn.
  Bovendien zal de verschuldigde betaling van rechtswege en zonder ingebrekestelling worden verhoogd met 15 % met een minimum van 100 € en dit als forfaitair en onafwendbaar strafbeding, onverminderd alle andere schadevergoedingen en intresten die er verschuldigd zouden kunnen zijn. De uitgifte van een wisselbrief of een cheque zal geen enkele aanleiding geven tot een verrekening of een afwijking van de huidige voorwaarden.
 7.       De geleverde goederen blijven de exclusieve eigendom van Cartronics tot de betaling van de volledige prijs. Ingeval van betalingsachterstal behoudt Cartronics het recht om de geleverde goederen terug te nemen totdat ze volledig betaald zijn. Hiertoe geeft de koper aan Cartronics een formeel en onherroepelijk mandaat om te handelen.
 8.       Cartronics kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade in verband met de slechte werking van een gsm-netwerk.
 9.       De klant is als enige verantwoordelijk voor het feit dat de goederen die hij besteld heeft geschikt zijn voor de specifieke bedoeling en behoeften waarvoor hij ze bestemt. 
 10.   De nieuwe mobiele telefoons en het toebehoren worden tegen elke fabricagefout gewaarborgd voor een periode van 2 jaar, gerekend vanaf de leveringsdatum. De factuur zal nauwgezet worden geëist wanneer de garantie wordt ingeroepen.
  In het kader van deze garantie heeft Cartronics als enige verplichting dat zijn diensten het  product of het als defect vastgestelde onderdeel moeten herstellen, of indien Cartronics dit verkiest, dat het gratis wordt vervangen. Elk product dat recht heeft op de garantie, moet inderdaad voorafgaand worden voorgelegd aan de naverkoopdienst van Cartronics.
  Gebreken en aantastingen veroorzaakt door normale slijtage of door een extern ongeval (schokken, oxidatie, opzettelijke beschadigingen, het niet naleven van de instructies van de fabrikant, ongepast onderhoud, abnormaal gebruik… (deze lijst is verre van volledig)), of door een verandering van het product die noch voorzien, noch gespecificeerd is door Cartronics of de fabrikant,  vallen niet onder de garantie.
  Ten slotte zal de garantie niet gelden indien de klant de volledige prijs van de producten niet heeft betaald.
 11.   Indien Cartronics te laat is met de nakoming van zijn verplichtingen, dan kan de klant 8 dagen nadat hij Cartronics met een aangetekende brief in gebreke heeft gesteld, een schadevergoeding van 2,5 € per dag vertraging eisen, met een maximum van 15 % van de globale facturatieprijs.
 12.   Het feit dat Cartronics voor zichzelf geen gebruik maakt van de ene of de andere clausule die in zijn voordeel is opgesteld in deze algemene voorwaarden, kan enkel betekenen dat Cartronics eraan verzaakt om ze voor hem te laten gelden.
 13.   Ingeval van een geschil zijn enkel de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van Nijvel die vonnissen vellen volgens het Belgische recht, bevoegd om hiervan kennis te nemen.
 • Leveringstermijnen gelden enkel wanneer we deze nadrukkelijk hebben gesteld en schriftelijk hebben bevestigd. Ze variëren volgens de beschikbare voorraden.
  Cartronics is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor vertraging in de aflevering of voor de gehele of gedeeltelijke niet-uitvoering van de bestellingen in de volgende gevallen :
  a) In het geval waarin de op de bestellingsbevestiging gestelde betalingsvoorwaarden niet zouden nageleefd zijn door de klant;
  b) In het geval dat de noodzakelijke inlichtingen voor de uitvoering van de bestelling niet op tijd bij Cartronics binnengekomen zouden zijn.
  c) Indien de vertraging of de niet-uitvoering van de bestelling veroorzaakt is door: overmacht van overheidswege, staking, een ongeval, brand, een natuurramp, een burger- of internationale oorlog, onlusten, de onmogelijkheid om zich te bevoorraden of vertraging van onze leveranciers of elke andere oorzaak buiten de wil van de verkoper.