Winkelwagen  

Geen producten

0,00 € Verzending
0,00 € Totaal

Winkelwagen Afrekenen

Informatie

Algemene verkoopvoorwaarden on-line

AVV online

De onderstaande bepalingen leggen de algemene verkoopsvoorwaarden (AVV) vast van de producten die Cartronics aanbiedt op zijn website op het volgende webadres: http://www.cartronics.be

Elke bestelling die een klant/gebruiker via deze website plaatst, betekent dat hij de algemene verkoopsvoorwaarden volledig aanvaardt.

De partijen komen overeen dat hun zakelijke betrekkingen uitsluitend door dit contract zullen worden bepaald, uitgezonderd elke voorwaarde die voorafgaand op de website beschikbaar is.

 

Bestelling

De gebruiker heeft de mogelijkheid om zijn bestelling te plaatsen via de website www.cartronics.be door de bestelbon online in te vullen, nadat hem een klantnummer werd toegekend; dit klantnummer wordt na zijn eerste bestelling aan hem gegeven door de Dienst Klantenrelaties.

De op de website geplaatste bestelling is pas bindend voor Cartronics nadat deze bestelling schriftelijk en nadrukkelijk is bevestigd (e-mail verzending). In geen enkel geval vormen de op zijn website gegeven inlichtingen een contractvoorstel, in die zin dat de door de koper uitgedrukte wens om producten te kopen, op zich alleen niet volstaat om het contract te doen ontstaan.

Dus elke bestelling of wijziging van een bestelling wordt pas van kracht na het schriftelijk akkoord van Cartronics dat wordt gegeven door middel van de mail die de verzending bevestigt. De bestelling kan enkel worden aanvaard voor zover er voor de levering van de goederen en/of de prestaties nog geen gedeeltelijke of volledige verbintenis werd aangegaan.
Desgevallend zou ze dan onderworpen zijn aan een verhoging van de prijstarieven.

Geen enkele volledige of gedeeltelijke annulering van een bevestigde bestelling kan worden aanvaard, behalve wanneer Cartronics dit schriftelijk en nadrukkelijk aanvaardt.
In dat geval zal CARTRONICS 30 % van het bedrag van de geannuleerde bestelling factureren, met een minimum van 100 €, als vergoeding voor de schade en de kosten veroorzaakt door deze annulering en dit onverminderd het recht van CARTRONICS om voor het gerecht zijn eis voor een hogere schadevergoeding te doen gelden.

Cartronics behoudt zich het recht voor om een bestelling te weigeren indien de prijs en/of de specificaties van een op de website vermeld product, foutief blijkt te zijn door een technisch defect of door een menselijke fout.

Prijzen en betalingsmodaliteiten

De op de website vermelde prijzen zijn btw inbegrepen. De geldende prijzen zijn van kracht op de dag van de bestelling via de website.  

De prijzen en promoties van toepassing, zijn deze die op de website worden aangekondigd, met uitzondering van prijzen en promoties die in de winkels worden toegepast of worden geafficheerd.

De geleverde goederen zijn contant betaalbaar, op het moment van de bestelling, door middel van een kredietkaart, via de beveiligde website Ogone.

Ingeval van niet-betaling op de vervaldatum, zal er van rechtswege en zonder ingebrekestelling voor het bedrag een intrest van 12 % per jaar en een schadevergoeding van 15 % met een minimum van 100 € worden aangerekend, en dit onverminderd alle andere schadevergoedingen en intresten die er verschuldigd zouden kunnen zijn.

 

Eigendomsvoorbehoud

De geleverde goederen blijven de exclusieve eigendom van Cartronics totdat de prijs en de eventuele kosten en intresten volledig betaald zijn.

Indien er betalingsachterstand is, dan behoudt Cartronics het recht om de geleverde goederen terug te nemen, totdat deze volledig betaald zijn; hiertoe geeft de klant aan de verkoper een formeel en onherroepelijk mandaat om te handelen.

 

Levering

De levering in België van een door Cartronics aanvaarde bestelling gebeurt binnen een termijn van 24 uur (Werkdagen) voor elke bestelling die voor 15.00 u is geplaatst. In de andere gevallen gebeurt de levering binnen de 48 uur. 

De levering wordt extra aangerekend voor een bedrag van 6,19 € + btw per verkocht stuk. Cartronics behoudt zich het recht voor om dit bedrag te verhogen volgens de transportkosten.

Cartronics is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor vertraging in de aflevering of de gehele of gedeeltelijke niet-uitvoering van de bestellingen in de volgende gevallen:

  • In de gevallen waarin de op de bestellingsbevestiging gestelde betalingsvoorwaarden niet zouden nageleefd zijn door de klant;
  • In het geval dat de noodzakelijke inlichtingen voor de uitvoering van de bestelling niet op tijd bij Cartronics binnengekomen zouden zijn.
  • Indien de vertraging of de niet-uitvoering van de bestelling veroorzaakt is door weersomstandigheden, staking, een ongeval, brand, een natuurramp, een burger- of internationale oorlog, onlusten, de onmogelijkheid om zich te bevoorraden of vertraging van de leveranciers van CARTRONICS of elke andere oorzaak buiten de wil van Cartronics.  

 

Verplichtingen van Cartronics

Voor alle toegangsstappen op de website heeft Cartronics enkel een inspanningsverplichting.

Cartronics besteedt de grootste zorg aan de creatie van de website. Desondanks kan het geen garantie geven voor de juistheid van de informatie.

Cartronics verbindt zich ertoe om de op de website gekregen bestellingen uitsluitend na te leven binnen de beperkingen van de beschikbare voorraden en dit onverminderd het feit dat Cartronics pas de verbintenis aangaat na de nadrukkelijke en schriftelijke bevestiging van de bestelling. Indien het product niet beschikbaar is, dan verbindt Cartronics zich ertoe om dit zo snel mogelijk aan de gebruiker te laten weten.

 

Verantwoordelijkheid

Cartronics kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gesteld voor gevolgen en in het bijzonder schade, ongeacht dewelke, veroorzaakt door het feit dat de veiligheid, de authenticiteit, de vertrouwelijkheid en/of integriteit van de gegevens van de transacties in gevaar is gebracht door schending van de beveiligingsprincipes.

Cartronics kan niet verantwoordelijk zijn voor alle ongemakken of schade die te maken hebben met het gebruik van het Internetnetwerk, zoals een onderbreking van de dienstverlening, indringing van buitenaf of de aanwezigheid van computervirussen, of elk feit dat als overmacht wordt bestempeld.

Cartronics kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor alle rechtstreekse of onrechtstreekse schade verbonden aan een wijziging, opschorting of onderbreking van de website.

De klant is als enige verantwoordelijk voor het feit dat de goederen die hij besteld heeft geschikt zijn voor de specifieke bedoeling en behoeften waarvoor hij ze bestemt.  

De klant verklaart dat hij de specifieke eigenschappen kent van de goederen die het voorwerp van deze aankoop zijn en dat hij zijn keuze weloverwogen en met alle noodzakelijke voorzorgen heeft gemaakt. 

In geen enkel geval kan Cartronics verantwoordelijk worden gesteld voor onrechtstreekse schade ten gevolge van het gebruik van de producten.

 

Verzakingsrecht – klacht

Krachtens artikel 78 van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken, beschikt de klant over veertien werkdagen, gerekend vanaf de levering van zijn bestelling, om de producten naar Cartronics terug te sturen voor inruiling of terugbetaling, zonder dat de klant hiervoor een boete moet betalen, behalve de terugzendingskosten.

De koper moet zijn intentie om aan de aankoop te verzaken, laten weten per e-mail en hierin de redenen voor zijn verzaking vermelden.

Indien de klant van deze voornoemde mogelijkheid gebruik maakt, dan moet hij op zijn kosten en risico’s het geleverde product retourneren aan de maatschappelijke zetel van Cartronics.
Bij de producten moeten verplicht de factuur en het leveringsbon worden gevoegd.
De op deze wijze geretourneerde producten mogen niet uitgepakt, van hun verzegeling ontdaan zijn, noch op de ene of de andere manier gebruikt zijn. Ze moeten dus in hun ongeopende originele verpakking zoals ze oorspronkelijk verzegeld waren, worden teruggegeven. Een op eender welke wijze geopende originele verpakking laat veronderstellen dat het product werd gebruikt.
Ingeval van oneerlijke terugzendingen behoudt Cartronics zich het recht voor om een volgende bestelling te weigeren, onverminderd alle schadevergoedingen en intresten waarvoor Cartronics  zich het recht voorbehoudt om deze te eisen.
De klant kan een verzoek om intrekking indienen via het formulier “Contacteer ons”.

Bescherming van het privéleven

In het kader van de bestellingen verzamelt Cartronics gegevens van persoonlijke aard om de aanvraag te kunnen verwerken. Deze gegevens kunnen door Cartronics ook voor informatieverstrekking of marketingdoeleinden worden gebruikt. Indien de klant zich hiertegen wil verzetten, dan moet hij dit melden op het moment dat hij zijn gegevens meedeelt.
In navolging van de wet betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, heeft de klant het recht om zijn gegevens in te kijken en zo nodig te laten verbeteren. Om dit te doen, hoeft hij enkel een e-mail te sturen naar info@cartronics.be of te schrijven naar Cartronics, Chaussée de Louvain 473a - 1300 Waver

 

Exclusieve e-commerce prijs

De “Exclusieve e-commerce prijs” is een speciale prijs die uitsluitend wordt toegekend voor een bestelling via de E-Commerce module. De levering is verplicht, afhaling is niet mogelijk.

 

Intellectuele eigendom

Volgens de Belgische wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten, is eender welke reproductie of mededeling aan het publiek op eender welke manier van alle inhoud zoals tekst, geluid, beelden, videobeelden of muziek die zich op de Website bevinden, verboden zonder de voorafgaande nadrukkelijke en schriftelijke toestemming van Cartronics of de houders van de rechten. Het downloaden, kopiëren of scannen van deze inhoud is enkel toegelaten voor uitsluitend privéraadplegingen. Alle niet-toegelaten gebruik van deze inhoud is een namaakmisdrijf en kan aanleiding geven tot gerechtelijke vervolgingen en de betaling van schadevergoedingen en intresten.

 

Bevoegdheden

Deze voorwaarden zijn onderworpen aan de Belgische wet. Ingeval van een geschil is de Belgische wet van toepassing en zijn alleen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van Nijvel bevoegd.